Adoption from Bulgaria - Family National Association

Основните изисквания към кандидатите, желаещи да осиновят дете от България са следните:

  

  

В България се приемат кандидатури както от семейни хетеросексуални двойки, така и от самостоятелни лица;

Да са определени за годни и подходящи осиновяващи съгласно законите на държавата по обичайното си местопребиваване;

Да не са лишени от родителски права; 

Да са в добро физическо и психическо здраве да не страдат от СПИН, туберкулоза, заразни венерически болести или от болести, застрашаващи техния или на осиновеното дете живот; 

Възрастта на кандидатите да съответства на изискването за минимална възрастова разлика от 15 години с осиновяваното дете, изисквана от българското законодателство. При осиновяване на дете от съпрузи е достатъчно, ако само единият от двамата отговаря на възрастовото изискване;

Независимо, че не са установени в законодателството, Съветът по международно осиновяване при Министерство на правосъдието е приел следните препоръчителни критерии, на които следва да отговарят осиновяващите с обичайно местопребиваване в чужбина:

      1. Възрастова разлика - разликата във възрастта между осиновяващ и осиновяван не следва да надвишава 50 години по отношение на по-младия и 55 години по отношение на по- възрастния при осиновяване от съпрузи. При осиновяване от едно лице се съобразява по-ниската възрастова разлика. 

       2. Семейно положениев съответствие с българския Семеен кодекс осиновяващите следва да са сключили брак- не е допустимо осиновяване при режим на съжителство/регистрирано или нерегистрирано/. Може да осиновява и само лице.

     3. Здравословно състояние- осиновяващите следва да бъдат в добро физическо и психическо здраве и да не страдат от заболявания, които могат да застрашат живота и здравето на детето, както и такива, които биха били пречка за адекватното задоволяване на потребностите на съответното дете.

       4. Социално-икономическо положение- осиновяващитеследва да бъдат със социално-икономическо положение, съответстващо на средното за страната по обичайното им местопребиваване.

Кандидат-осиновителите следва да отговарят на всички законови изисквания в държавата по обичайното си местопребиваване;

 

 

Национална Асоциация "Семейство"