Adoption from Bulgaria - Family National Association

Изискуеми документи за вписване в регистъра на кандидат-осиновителите с обичайно местопребиваване в чужбина

 

vРазрешение за осиновяване на дете съгласно правото на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия;

 

v Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че решението на българския съд за осиновяване ще бъде признато в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия, освен в случаите, когато той има обичайно местопребиваване в държава,страна по Хагската конвенция;

 

v Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че кандидат-осиновителят не е лишен от родителски права;

 

vСоциален доклад;

 

vАктуализиран доклад или документ, удостоверяващ липсата на промени на описаните в доклада обстоятелства - в случай, че социалният доклад е изготвен преди повече от една година преди депозирането му ведно с молбата за регистрация;

 

v Документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическоо и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулза и други застрашаващи живота болести и следва да бъде издаден не по-рано от една година от подаване на моблата за регистрация;

 

v Документ за съдимост на осиновяващия;

 

v Копие на документ за самоличност;

 

v Удостоверение за сключен брак (за семейните кандидат-осиновители);

 

v Пълномощно от осиновяващия за представляващата го българска акредитирана организация;

 

vДекларация на кандидат-осиновителя по чл. 20, т. 10 от Наредба № 2/24.10.2014 г.;

 

vДекларация от осиновяващия относно характеристиките на желаното за осиновяване дете и мотивацията му за осиновяване;

 

 

v Документ за платена държавна такса по чл. 113, ал.5 СК;

 

Документи, изготвяни за даване на съгласие за осиновяване на конкретно дете:

 

vДекларация с нотариална заверка на подписа, съдържаща изявление на осиновяващия, че е запознат със здравословното състояние на детето и последиците от осиновяването, изявление за осъществен контакт с детето и изявление за съгласие за започване на съдебното производство;

 

v Декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели;

 

v Декларация по чл. 89, ал. 6 СК;

 

vДокумент за платена държавна такса по чл. 117, ал. 4 СК;

 

vДокумент, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява следосиновително наблюдение на конкретно дете в продължение на 2 години от допускане на осиновяването;

 

v Документите, изготвени в чужбина, се представят във формата по чл. 10, ал. 8 от Наредба № 3/24.10.2014 г.

 

Всеки документ от чужбина се представя в оригинал и в превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава. Документ, изготвен на територията на държава, страна по Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове с поставен апостил, се представя в оригинал и в превод на български език, заверен от Министерството на външните работи на Република България.

 

Национална Асоциация "Семейство"